Najczęściej zadawane pytania

Ile wynosi świadczenie kompensacyjne, jak dostać świadczenie kompensacyjne, jak złożyć wniosek o świadczenie kompensacyjne oraz odpowiedzi na inne pytania.

Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych dotyczy zdarzeń medycznych, w tym błędów medycznych, do których doszło w szpitalu w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, popularnie zwanych „świadczeniami na NFZ”. To, czy świadczenie zostanie przyznane, zależy głównie od oceny czy uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, zakażenia szpitalnego albo śmierci pacjenta z wysokim prawdopodobieństwem można było uniknąć, gdyby leczenie było zgodne z aktualną wiedzą medyczną.

Kwota świadczenia kompensacyjnego dla pacjenta może wynieść od 2 000 złotych do 200 000 złotych. Świadczenie kompensacyjne uzależnione jest głównie od rodzaju szkody na zdrowiu oraz tego, jak poważne są następstwa. W przypadku śmierci pacjenta kwota świadczenia dla każdego z członków najbliższej rodziny może wynieść od 20 000 złotych do 100 000 złotych. Świadczenie kompensacyjne za śmierć zależy od wieku zmarłego oraz osoby uprawnionej i stopnia pokrewieństwa.

Wniosek należy złożyć do Rzecznika Praw Pacjenta. Wszystkie informacje o tym jak złożyć wniosek, co należy do niego dołączyć i jaką opłatę trzeba wnieść, znajdziesz na stronie Rzecznika w zakładce: Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych. Przypuszczalną kwotę można obliczyć korzystając z kalkulatora.

Wniosek o przyznanie świadczenia może złożyć każdy członek najbliższej rodziny zmarłego: w tym dziecko, rodzic, małżonek niepozostający w separacji, partner (konkubent) oraz przysposabiający lub przysposobiony.

Niestety nie. Zgodnie z przepisami uprawnieni do złożenia wniosku są m.in. krewni pierwszego stopnia zmarłego. Brat jest krewnym drugiego stopnia.

Wysokość świadczenia kompensacyjnego jest ustalana na podstawie szczegółowych wytycznych określanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Szacowaną kwotę można sprawdzić korzystając z kalkulatora świadczenia kompensacyjnego, który jest tutaj: https://www.swiadczeniekompensacyjne.pl/calculator

Wniosek należy złożyć najpóźniej w terminie roku od dnia, w którym wnioskodawca dowiedział się o zakażeniu biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo śmierci pacjenta. Proszę jednak pamiętać, że termin ten nie może jednocześnie być jednak dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie skutkujące szkodą lub śmiercią pacjenta.

Wraz z wnioskiem należy złożyć potwierdzenie uiszczenia opłaty 300 zł. Opłata jest jednorazowa, co więcej: Rzecznik zwróci ją wnioskodawcy w przypadku wydania pozytywnej decyzji.

Niestety nie. Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych obejmuje wyłącznie świadczenia szpitalne w ramach publicznej ochrony zdrowia.

Analiza wniosku oraz wydanie decyzji w przedmiocie świadczenia kompensacyjnego jest w gestii Rzecznika Praw Pacjenta, który opiera się na ocenie merytorycznej zespołu biegłych.

Przy Rzeczniku Praw Pacjenta działa Zespół do spraw Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych. W jego skład wchodzą biegli z zakresu medycyny, których listę prowadzi Rzecznik Praw Pacjenta.

Tak, do wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego należy dołączyć dokumentację medyczną. Poza tym, Rzecznik sam, z własnej inicjatywy, może uzyskać dokumentację medyczną od każdego z podmiotów leczniczych, które udzielały pacjentowi świadczeń zdrowotnych.

Tak, przysługuje tryb odwoławczy. Odwołanie należy wnieść do Rzecznika, który przekaże je Komisji Odwoławczej. W skład Komisji wchodzi 9 członków posiadających, w tym lekarzy i prawników.

Odwołanie podlega opłacie w wysokości 200 zł. Opłata zostanie zwrócona, jeśli Komisja Odwoławcza uzna odwołanie pacjenta za słuszne.

Od decyzji Komisji Odwoławczej możesz złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Tak, w postępowaniu przed Rzecznikiem Praw Pacjenta można korzystać z pomocy pełnomocnika, którym może być m.in. radca prawny, adwokat.

Nie. Pacjent, który otrzymał już odszkodowanie lub zadośćuczynienie, także od ubezpieczyciela szpitala albo lekarza, nie może otrzymać świadczenia kompensacyjnego, i to niezależnie od tego, jaką kwotę odszkodowania za błąd medyczny czy zadośćuczynienia za naruszenie praw pacjenta otrzymał.

Jeśli wnioskodawca uważa, że przyznana mu kwota jest zbyt niska, może jej nie przyjąć. W przypadku rezygnacji z przyjęcia świadczenia można wystąpić do sądu cywilnego o odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę.

Po zakończeniu postępowania, Rzecznik Praw Pacjenta wydaje decyzję. Jeśli jest pozytywna dla pacjenta, świadczenie jest wypłacane w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o przyjęciu świadczenia kompensacyjnego wynikającego z prawomocnej decyzji. Najpierw więc, w terminie 30 dni od dnia, gdy decyzja przyznająca świadczenie kompensacyjne, stała się prawomocna, wnioskodawca musi złożyć Rzecznikowi oświadczenie o przyjęciu świadczenia.